Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Arbeidslinja
er for de andre

av Ebba Wergeland

LO-aktuelt nr. 6, 2017


Den 12. desember 2016 vedtok Stortinget å forlenge etterlønnsordningen sin fra ett til to år. Det skapte avisoppslag og rabalder. De fleste andre som mister jobben får jo bare dagpenger. Vedtaket brøt også med arbeidslinja. Etter fire dager snudde Stortinget. Det var synd, for vedtaket var godt – hvis andre arbeidsløse hadde fått det samme.

Hvordan kunne flertallet, Ap og Frp, overse at vedtaket måtte virke provoserende på folk? Og hvorfor gjaldt ikke arbeidslinjas krav om kortest mulige stønadsperioder? Begrunnelsen for forslaget var god nok. Noen har større vansker enn andre med å finne jobb, og trenger både to år og mer til å kvalifisere seg for nye oppgaver. Men det kan gjelde alle arbeidsløse, ikke bare avgåtte stortingsrepresentanter.
Det er lettere å skjønne problemer som rammer folk vi identifiserer oss med. «De andre» derimot, har vi mindre forståelse for. Jeg kan være enig med Karin Andersen (SV) som sa om etterlønna, at «de ordningene vi vedtar for andre, må også stortingsrepresentanter som kommer i samme situasjon, kunne leve med.» Men aller helst ville jeg snudd på det. De ordningene stortingsrepresentantene vedtar for seg selv, må også gjelde alle andre som kommer i samme situasjon. Det ville gitt oss bedre ordninger.

Helt fram til 80-tallet var sosialpolitikken bygd på at folk flest helst ville være i arbeid, og at arbeidsløsheten skyldtes mangel på muligheter, ikke mangel på vilje. Slik tenkte politikere som identifiserte seg med de arbeidsløse, og slik måtte også politikerne snakke for å vinne stemmer. Så seint som i 1977 mente regjeringen til Oddvar Nordli (Ap) at det var et offentlig ansvar å gi folk trygt arbeid nær hjemmet. «Alle skal ha muligheter til å skaffe seg og være sikret et mest mulig trygt og meningsfylt og inntektsgivende arbeid på hel- eller deltid. Arbeidet bør så langt råd er, være tilpasset den enkeltes forutsetninger, og så vidt mulig finne sted i rimelig nærhet av heimstedet.» (St.meld. 14 1977–78).

Fra 80- og 90-tallet ble andre klasseinteresser dominerende. EU snakket om trygd og pensjon som produksjonsfaktorer som kunne stimulere økonomien hvis de ble mer arbeidsgivervennlige. Regjeringene ble oppfordret til å bruke trygdene til å styre arbeidskraften. I Norge fulgte de oppfordringen, slik trygdeforskeren Aksel Hatland har beskrevet: «I den politiske debatten står spørsmål om udekkede behov, om fordeling og utjevning, mindre sentralt. Til gjengjeld er man blitt mer opptatt av hvordan ordningene virker inn på folks atferd.» (Den norske velferdsstaten, Gyldendal 1994.)

Myndighetenes sosialpolitiske helomvending påvirket folks oppfatninger: «Av politiske og økonomiske grunner har alle lands myndigheter innenfor OECD-området ledet folkemeningen i retning av et negativt syn på velferdsstaten og de stønadsavhengige. Det synes også å være tilfelle for de skandinaviske lands vedkommende, og henger sammen med et paradigmeskifte i økonomisk teori med større vekt på tilbudssiden i arbeidsmarkedet og incitamentsproblemer», skrev professor Knut Halvorsen. (Søkelys på arbeidsmarkedet 1/ 2005).

«Større vekt på tilbudssiden» betød at det nå ble viktigst å øke tallet på dem som søkte lønnsarbeid, uansett om de fikk jobb eller ikke. Etterkrigstidas politiske enighet om at arbeidsløshet var et samfunnsproblem, ble avløst av en like bred politisk enighet om at arbeidsløses manglende motivasjon var hovedproblemet. Velferdsmeldinga i 1995 (St.meld. nr. 35, 1994–95) ble presentert med et oppsiktsvekkende slagord om å gjøre arbeid til førstevalg. De sa faktisk, uten å si det, at trygdesøkere foretrakk trygd framfor arbeid. Særlig bittert var det nok for mange som trengte trygd, at det var Arbeiderpartiets politikere som var begynt å snakke slik.
Det var ikke noe nytt at det ble forventet lønnsarbeid. Det nye var synet på dem som, uansett årsak, ikke hadde lønnsarbeid. Den nye arbeidslinja var ikke styrt av de arbeidsløses behov, men av arbeidskraftkjøpernes og «investorenes» interesser. De vil selvfølgelig alltid ha større tilbud av arbeidskraft i markedet. At de som tilbød arbeidskraften sin skulle få trygt arbeid, kom nå i andre rekke.

«Prinsippet om lavere attraktivitet» har kjennetegnet overklassens politikk gjennom århundrer. Prinsippet er for eksempel gjengitt i en rapport fra 1834 om fattiglovene i England (Royal Commission for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws): – Den første og viktigste av alle betingelser (…) er at den understøttedes stilling (…) ikke skal være så attraktiv som stillingen til den uavhengige arbeider av den laveste klasse.

Klassefrendene i Norge tenkte likedan. Ved å gjøre «den understøttedes stilling» dårligst mulig, ville de fattige klamre seg til arbeidsmarkedet så lenge de kunne. «Der maa og bør staa skræk av den», sto det om fattighjelpen i innstillingen fra Folkeforsikringskomiteen av 1907. 

Margaret Thatcher, Englands statsminister 1979–1990, sa det slik: «Work shall pay more than benefits». På norsk ble dette arbeidslinjas slagord: «Det skal lønne seg å arbeide». Det skulle ikke skje ved lønnstillegg, men ved å gjøre stønadene dårligere. Med den nye arbeidslinja er overklassens sosialpolitiske prinsipp om «lavere attraktivitet» igjen kommet til heder og verdighet. Og det blir ikke bare lovprist av Thatchers meningsfeller. Da Arbeiderpartiets tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm forklarte regjeringens sosialpolitikk i 2011, var det som å lese den snart tohundre år gamle rapporten fra fattiglovkommisjonen i England. Jeg lurer fortsatt på om hun visste hvor hun hadde det fra: – Det første (prinsippet) er at de økonomiske stønadene personen mottar skal være lavere enn de laveste lønningene i arbeidsmarkedet. (Klassekampen 4.april 2011.)

Stortinget droppet vedtaket om å forlenge etterlønnsperioden «i særlige tilfeller». De burde heller utvidet vedtaket til å gjelde «de andre» arbeidsløse også. I arbeidslinjas navn prioriterer NAV raske løsninger og «korte løp» framfor kvalifikasjoner og trygt arbeid. Det kan «i særlige tilfeller» være minst like ødeleggende for «de andre» som for avgåtte stortingsrepresentanter.