Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Du skal settes i virksomhet ...

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 5, 2001


Færre skal på uføretrygd. Et tiltak heter "reaktivisering av uførepensjonister" (reaktivere= sette i virksomhet på ny.) Arbeidsgiver skal få penger for å ansette en uføretrygdet. Myndighetene sier at forsøk basert på frivillighet (fra de uføre) har vært mislykket. Nå skal de reaktiveres etter vedtak fra trygde- og arbeidskontor (note 1).

Jeg fikk kopi av et brev til trygdedirektøren fra to som var mer enn villige til å "reaktiviseres". Det hadde bare ikke hjulpet. Etter mange år ved en av Norges aller største bedrifter hadde de pådratt seg yrkesskader i skuldre og rygg. De gjennomgikk operasjoner og rehabilitering, og de foreslo for arbeidsgiver hvordan arbeidet kunne tilrettelegges:

- Ingen av oss to ønsker i utgangspunktet i en alder av under 50 år å bli uførepensjonert ... Arbeidsgivers initiativ og vilje til å ta våre helsemessige problemer på alvor er dessverre uteblitt ... Til tross for at lovverket plasserer arbeidsgivers ansvar helt klart. ... Vi presiserer at vi ikke er ute etter å henge ut (bedriftens navn), men dette er et generelt problem på de aller fleste arbeidsplasser ...

Den ene søkte uføretrygd, men måtte vente så lenge på svar at han mistet retten til rehabiliteringspenger i mellomtida. Trygdekontoret henviste bare til sosialkontoret:

- Dette oppleves som svært nedverdigende etter et langt arbeidsliv, og en langvarig rehabiliteringsperiode med utprøving av tilrettelagte oppgaver ... Slik som jeg forstår det får man ikke automatisk støtte fra sosialkontoret hvis man skulle være så uheldig etter et langt arbeidsliv å ha tilegnet seg noen eiendeler som f.eks. bil og båt.

De to tror myndighetene er på feilspor:

Sentrale myndigheter går i disse dager ut med færre på trygd, flere i arbeid, og innkaller trygdede til samtaler om tilrettelagt arbeid. Men problemet er som vi ser det, å unngå at folk blir trygdet, og vi er av den klare oppfatning at forebyggende arbeid må begynne blant de friske på arbeidsplassene. Hvilke arbeidsgivere vil ansette syke mennesker?

Nei, hvem vil ansette syke - eller friske for den del, hvis de er over 50 år? Trygdeetaten i Sverige spurte et representativt utvalg arbeidsgivere. Hele 71 % svarte at de sjelden eller aldri ansatte personer over 50 år (note 2).

I attføringsmedisinen lærte vi at det gjaldt å styrke folks selvtillit for å få dem tilbake i arbeid. Troen på egenverdet var ofte gått tapt i klient-tilværelsen. Forskriften om reaktivisering gir ingen selvtillit. Den formidler samme krenkende budskap som andre av tidas trygdesparingstiltak: "Vi vet at du kan, det er bare tvangen det skorter på."

Tiltak som bygger på fordommer i stedet for kunnskap om trygdeutviklingens årsaker, vil mislykkes. Enten de er frivillige eller påtvunget.


Noter

  1. Utkast til forskrift om lønnssubsidium ved reaktivisering av uførepensjonister
  2. Riksförsäkringsverket 2001:9 Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma