Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Mer inkluderende
med sekstimers dag

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 5, 2003


Sekstimersdagen var politisk tema i 1930-årene. Da skulle den demme opp for arbeidsløsheten. Den dukket opp igjen på 1980-tallet, da kvinnene i Norge for alvor var kommet i lønnet arbeid. Sekstimersdagen skulle gjøre det mulig å kombinere ei lønn å leve av og ei arbeidstid å leve med - uten å forsømme alt som het omsorg og ansvar utenfor jobben.

Sekstimersdagen er igjen på dagsorden. Nå som en form for seniorpolitikk og et bidrag til inkluderende arbeidsliv. Det vil si, det handler ofte om 80 % stilling med full lønn, som tas ut som fire dagers uke. Men det viser i alle fall at arbeidsgivere ser gevinster ved å tilby redusert arbeidstid med full lønn. Det kan være et middel til å holde på erfarne arbeidstakere litt lengre. Det kan handle om å sikre kvalitet, kompetanse og kontinuitet. Det gir et alders- og funksjonsmessig mangfold blant de ansatte, til beste for arbeidsmiljøet.

Sannsynligvis vil sekstimersdagen spesielt virke inkluderende i fysisk krevende arbeid, og for arbeidstakere med mye ansvar utenfor jobben. Det er ikke så rart at det er kvinnesida i fagbevegelsen som går i bresjen for denne reformen. Men fysisk tungt arbeid preger også de mannsyrkene som topper statistikken over tidlig avgang fra arbeidslivet, førtidspensjon og uførhet. Kortere arbeidsdag kan gi både menn og kvinner flere arbeidsføre år.

Hva kan forskningen fortelle oss? Vi vet at kreftene avtar med årene. Vi vet at mange, både kvinner og menn, står i jobber de egentlig ikke har krefter til. De som har opptjeningstid og pensjonspoeng nok, søker førtidspensjon. Mange kvinner har ikke det. Noen av dem løser kanskje problemet ved å jobbe ubetalt overtid for å bli ferdige, slik Arbeidstilsynets/Opinions undersøkelse fra hjemmebasert omsorgstjeneste kan tyde på. Vi vet fra laboratorieforskningen at virkningen av skadelige muskelbelastninger øker med varigheten. Vi vet at mange strever med å forene omsorgsansvar med ei arbeidstid som er lang nok til å gi tilstrekkelig inntekt. Denne "tidsklemma" skaper kronisk stress som er vanskelig å mestre. Kortere normalarbeidsdag kan gjøre det lettere.

Det er bare gjennomført noen ganske få forsøk med sekstimers dag. Enda færre forsøk er blitt fulgt opp systematisk for å måle helseeffekter. Inntil videre har vi erfaringer fra Oslo, Helsingborg og Stockholm. De tyder på at redusert daglig arbeidstid med full lønn kan gi mindre trøtthet, mindre muskelsmerter og mindre besvær fra hjerte og lunger. Omtrent som vi kunne vente, kanskje. Hvilken kommune eller bedrift blir den neste som forsøker sekstimers dag for å holde på sine ansatte og spare dem for belastningsskader?