Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Sykmeldingsregler
i strid med arbeidervernloven

av Ebba Wergeland

publisert i Klassekampen 2. januar 2012


Sykmeldingsreglene i folketrygdloven (FTL) blir stadig flikket på for å få ned sykefraværet. Det går hardt utover de sykmeldtes rettigheter. Arbeidsmiljøloven (AML) gir sykmeldte oppsigelsesvern og personvern, men slike rettigheter står i veien når bedriftens sykefravær skal ned. Derfor kan de lett bli glemt i det som kalles sykefraværsoppfølging. Som lege i Arbeidstilsynet kommer jeg ofte på kollisjonskurs med NAV når jeg gir råd til sykmeldte arbeidstakere eller sykmeldende leger. Problemene skyldes ikke NAVs saksbehandlere, men regelverket deres.

Svekket oppsigelsesvern

Ved sykdom som kan skyldes jobben, vil Arbeidstilsynet oftest advare mot å si opp selv. Den som sier opp selv, gir avkall på et års oppsigelsesvern (AML § 15-8) og får liten glede av retten til tilrettelagt arbeid, som det jo kan ta tid å få på plass (AML § 4-6).

Helt siden 1956 har arbeidstakerne hatt vern mot oppsigelse ved sykefravær. Lovgiverne var klar over at «det var vanskeligere å skaffe arbeid til en delvis arbeidsfør i en ny bedrift, enn å få ham omplassert i den gamle bedrift» (Ot.prp. nr. 8 (1956) s. 54). Av samme grunn fikk arbeidsgiver plikt til prøve bedriftsintern attføring når noen fikk nedsatt arbeidsevne.

Etter hvert fikk de som ble syke av arbeidsforholdene et sterkere oppsigelsesvern enn andre sykmeldte. Dermed ble det slutt på en ordning som var vanlig i mange bedrifter på 1970- og 80-tallet. For å få jobb, måtte du skrive under på at du skulle slutte frivillig hvis du ikke tålte for eksempel skiftarbeid eller «andre forhold som har forbindelse med arten av arbeidet ved fabrikkene». Sykmeldingsreglene gjeninnfører ordningen (FTL § 8-5). Hvis sykdommen skyldes arbeidsforholdene, kan NAV gi den sykmeldte valget mellom å si opp jobben selv eller miste sykepengene. I veiledningen til saksbehandlerne er «baker-astma», en klassisk yrkessykdom, brukt som eksempel på når «friskmelding til formidling» kan brukes.

Dagens arbeidsmiljølov gir alle sykmeldte samme oppsigelsesvern. Men tanken bak gamle dagers særbehandling av dem som ikke tålte jobben, er like riktig i dag. Det var og er spesielt viktig at de som blir syke av arbeidsforholdene tør si fra til sjefen, slik at sykdomsårsaken kan fjernes. Hvem vil fortelle at helseproblemene skyldes jobben, hvis det bare fører til at NAV ber dem si opp?

Svekket personvern

Arbeidsmiljøloven bygger på at arbeidsgiver er den sterke part i arbeidsforholdet, og at sjef og ansatt kan ha motsatte interesser. Derfor er det satt strenge grenser for arbeidsgivers adgang til helseopplysninger. Arbeidsgiver kan bare be om helseopplysninger fra jobbsøkere hvis dette er strengt nødvendig for jobben de skal utføre (AML § 9-3). Det er for eksempel ikke lov å spørre om tidligere sykefravær. Hensikten er å forhindre at store grupper med små eller store helseproblemer blir stengt ute fra arbeidslivet.

Arbeidsgiver kan også bare helt unntaksvis kreve helseundersøkelser av ansatte (AML § 9-4), for eksempel for stillinger med særlig risiko, som piloter og offshorearbeidere. For andre går personvernet normalt foran arbeidsgivers kontrollbehov.

Dette personvernet passer ikke når bedriften skal ha fraværet ned. Derfor har den som blir sykmeldt fått plikt til å informere arbeidsgiver om sin «funksjonsevne» (FTL § 8-8). I praksis betyr det helseopplysninger. Opplysninger som arbeidsgiver ikke har lov til å innhente, selv med arbeidstakers samtykke, blir arbeidstakerne tvunget til å utlevere straks de blir sykmeldt. Ellers kan de miste både jobb og sykepenger. Bestemmelsen om informasjonsplikt kommer fra IA-avtalen, der den ble tatt inn etter forslag fra NHO.

Opprinnelig ble det foreslått at også sykmeldende lege skulle ha plikt til å informere arbeidsgiver. Det ble stanset av Legeforeningen. Men kravet om informasjon fra legen er kommet inn bakveien, uten lovhjemmel, og uten at Legeforeningen har reagert. I sykmeldingsblankettens felt 5 skal for eksempel legen veilede arbeidsgiver om pasientens situasjon. NAV sier riktignok at «opplysninger av medisinsk art må avklares med pasienten». Men hvis pasienten er under press fra arbeidsgiver eller NAV, er et slikt samtykke lite verdt. Det tar arbeidsmiljøloven hensyn til. Arbeidstakers samtykke er aldri nok til å gi arbeidsgiver adgang til helseopplysninger, siden samtykket kan være gitt under press (AML §§ 9-3, 9-4). Men straks arbeidstakeren blir sykmeldt, mener NAV det er nok å «avklare med pasienten».

Halvt sykmeldt, men full tid

Sykmeldingsreglenes krav til «åpenhet» og «dialog» bygger på en naiv forestilling om at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er tillitsfullt og konfliktfritt. Det er iblant slik, men da er reglene egentlig unødvendige. Arbeidsgiver får den informasjonen som trengs fra arbeidstaker, og de finner en løsning sammen. Der det derimot er konflikt og mistillit, tjener de nye sykmeldingsreglene entydig den sterke parten, arbeidsgiver.

Nytolkingen av gradert sykmelding (FTL §§ 8-6 og 8-13) er typisk for hvordan endringene ensidig tilgodeser arbeidsgiver. Gradert sykmelding betydde tidligere arbeid med redusert arbeidstid. For arbeidsgiverne var det ofte problematisk, fordi det var vanskelig å dra nytte av en halvsyk arbeidstaker. Derfor ble det lite brukt. Regjeringen ville ha mer av det, og NAV løste arbeidsgivers problem på den sykmeldtes bekostning. Nå kan arbeidsgiver tilpasse arbeidstida etter hva han synes arbeidstaker yter. Mener han at innsatsen bare er 50 %, kan han kreve at den som er halvt sykmeldt står i jobb full tid. NAV sier man skal dra nytte av «restarbeidsevnen». Heldigvis kan legene foreløpig hindre denne nytolkningen ved å presisere at graderingen gjelder arbeidstida.

Utviklingen har gjort det viktigere enn før at tillitsvalgte og verneombud følger opp sykmeldte arbeidskamerater og passer på at de får det vernet de fremdeles har krav på etter arbeidsmiljøloven. Det får ikke hjelpe om sykefraværet øker. Det kan jo ha vært for lavt.


Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm svarte på denne kronikken i et innlegg 14. januar:


NAV spenner bein for Arbeidstilsynet

av Ebba Wergeland

Svar til arbeidsministeren i Klassekampen 17. januar 2012

Arbeidsminister Bjurstrøm svarer 14. januar på kronikken min om at sykmeldte har mistet arbeidervernet (2. januar). Problemet er at arbeidsmiljøloven blir overkjørt av folketrygdlovens IA- bestemmelser om friskmelding til formidling og informasjonsplikt. NAV spenner i praksis bein for Arbeidstilsynet. Hvem vil fortelle sjefen om helseproblemer som skyldes jobben, slik Arbeidstilsynet ønsker, når det kan bety at NAV tvinger dem til å si opp? Og hvorfor skal NAV kunne tvinge sykmeldte til å gi sjefen opplysninger som Arbeidstilsynet nekter samme sjef å innhente?

Bjurstrøm (eller en skrivende medarbeider) mener at jeg ikke forstår paragrafene. Men det jeg skriver om er det som foregår i virkelighetens verden, med hjemmel i disse paragrafene. Departementets svar inneholder ikke mer enn NAVs nettsider. Spørsmålet står der fortsatt: synes departementet det er i orden at sykmeldte får dårligere oppsigelsesvern og personvern enn andre?

Jeg blir forklart at «friskmelding til formidling» (§ 8-5) skal få den sykmeldte «over i en aktiv rolle som arbeidssøker». Men hva er vitsen med å gjøre den som har fått arbeidsrelatert sykdom til arbeidssøker? All erfaring tilsier at det er lettere å forbli i arbeid på tross av sykdom hvis man blir i det gamle arbeidsforholdet. Det er derfor arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver omfattende tilretteleggingsansvar (kapittel 4). Departementet sier det skal «motvirke at personen lider et umiddelbart inntektstap fordi sykepenger blir stanset». Jeg er glad for at så mange NAV-ansatte heller «motvirker inntektstapet» ved ikke å stanse sykepengene. De kaller § 8-5 en brutal paragraf og bruker den lite.

Plikten til å informere arbeidsgiver (§ 8-8) forklarer departementet med at tilretteleggingstiltak må basere seg på individuelle opplysninger. Ja visst. Men det blir ikke vellykket tilrettelegging av opplysninger som er gitt under press, for ikke å miste sykepengene. Derimot blir de brukt til oppsigelser. Det får fraværet ned.