Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Uproff håndtering av fuktskader

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 1, 2005


Arbeidstilsynet får ganske mange meldinger fra leger om astma og andre luftveisproblemer hos ansatte som arbeider i lokaler med fuktskader. Meldingene forteller at det ofte tar påfallende lang tid, måneder og år, fra fuktskaden oppstår, eller fra folk blir syke, og til noe blir gjort.

Først kaster legene bort dyrebar tid med årsaksutredninger. Men ettersom man ikke kjenner mekanismen bak symptomene, kan man egentlig ikke gjøre annet enn å legge merke til når de opptrer. Er det bedring på fridager eller ved lengre fravær, tyder det på sammenheng med fuktskadene i arbeidslokalene. Legens videre detaljutredning kan være viktig for hva slags behandling som skal gis, men må ikke utsette tiltakene på arbeidsplassen.

Når arbeidsgiver får beskjed om fuktskader og helseproblemer fra lege, pasient eller verneombud, bestiller de ofte luftmålinger og kjemiske analyser i den tro at det kan bevise eller motbevise arbeidsmiljørisiko. Men fordi miljøårsakene til dels er ukjente, finnes det ingen målemetoder som kan gi slike svar.

I mens blir situasjonen bare verre for arbeidstakeren. Symptomene blir verre, nestetettheten blir kanskje til tetthet i brystet, og faren for kroniske skader øker. Det som må gjøres når det oppdages fuktskader i et arbeidslokale, er å fjerne det fuktige eller mugginfiserte materialet straks. Det er viktig at det skjer på en slik måte at ingen blir utsatt for støvet. Samtidig må man sørge for at det ikke kommer nye fuktskader, for eksempel ved å tette lekkasjer eller forhindre kondens. Det er også viktig at hele lokalet reingjøres før det tas i bruk igjen.

Arbeidstakernes plager blir ikke alltid borte selv om lokalene saneres etter alle kunstens regler. Lærere på en skole med fuktskader hadde stadig symptomer ett og to år etter at skolen var sanert, men nykommerne til skolen fikk ikke lenger symptomer (note 1). Risikoen var fjernet fra miljøet, men de som hadde jobbet i lokalene før saneringen, hadde fått overfølsomme luftveier. Overfølsomheten besto lenge etter at den skadelige påvirkningen i miljøet var opphørt.

Et fuktskadd arbeidslokale betyr sykdomsrisiko. Det skal saneres enten folk allerede er blitt syke eller ikke. Sårbarheten varierer fra person til person, og ikke alle vil reagere. Sykdomsrisikoen kan bedømmes uten målinger ved å se hva slags fuktskader som finnes, og hvor stor utbredelse de har. Er det vannflekker, fuktighet, mugg eller mugglukt, eller alt på en gang? Hvor store områder er fuktige eller angrepet av mugg?

Sommel med sanering av fuktskader kan gå hardt utover ansattes helse. Dersom fuktskader ikke blir sanert innen rimelig tid, kan verneombudet bli nødt til å stanse arbeidet i det aktuelle lokalet (Arbeidsmiljøloven § 27).


Note 1: S. Rudblad, K. Andersson, G. Stridh, L. Bodin, J.E. Juto: «Nasal histamine reactivity among adolescents in a remediated moisture-damaged school – a longitudinal study», Indoor Air 2004, 14(5):342–350.